1 Feb 2012

Unsur intrinsik novel dan cerpen


<<Unsur intrinsic novel dan cerpen>>
Adapun unsure intrinsic novel dan cerpen adalah sebagai berikut;
1.       Plot/tema/jalan cerita
2.       Penokohan tokoh dan karakter
3.       Latar , setting, tempat, waktu, suasana
4.       Tema pokok persoalan / pokok cerita
5.       Sudut pandang/point of view
6.       Amanat
7.       Gaya bahasa

No comments:

Post a Comment